Regulamin Sklepu Internetowego chupacabra.eu

§. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami regulują kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego chupacabra.eu dostępnego pod adresem http://www.chupacabra.eu.

 2. Operatorem Sklepu Internetowego chupacabra.eu jest CHUPACABRA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Hlonda 2a/86, 02-972 Warszawa, NIP: 9512400977 Regon: 362997180, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejowy dla Warszawy Mokotowa, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000586155.

 3. Kupujący może w szybki i efektywny sposób kontaktować się ze Sprzedającym w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sklep@chupacabra.eu, telefonicznie dzwoniąc na numer: 606792773, w godz. 8:00-15:00 w dni robocze. Adres do korespondencji: CHUPACABRA, ul. Al. Jerozolimskie 49 lokal LU 2, 00-697 Warszawa.

§. 2 DEFINICJE

 1. Operator Sklepu, Sprzedający – Operator Sklepu Internetowego chupacabra.eu, o którym mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu.

 2. Użytkownik, Kupujący – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

 3. Przedsiębiorca – Użytkownik wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz.U. 2015.584.).

 4. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. Sklep – Sklep Internetowy chupacabra.eu dostępny pod adresem internetowym http://www. chupacabra.eu/

 6. Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,

 7. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 8. Konto Użytkownika – miejsce dostępne dla Użytkowników Sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.

 9. Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

§. 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Operator Sklepu prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego chupacabra.eu oraz świadczy usługę „Newsletter”.

 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego chupacabra.eu w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.

 3. Usługa „Newsletter” polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i zniżkach. Usługa jest bezpłatna i aktywowana jest po wyrażeniu zgody na przesyłanie informacji handlowych.

 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.

 5. Zamówienia, w sposób określony w § 6., można składać po dokonaniu rejestracji lub bez dokonywania rejestracji. W przypadku dokonywania zakupów bez uprzedniej rejestracji nie jest tworzone Konto Użytkownika.

 6. Użytkownik, który dokonał rejestracji może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się na Konto Użytkownika podając adres e-mail i hasło.

 7. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski.

§. 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:

 1. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,

 2. Włączoną obsługę Java Script,

 3. Aktywny adres e-mail.

 1. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w Polityce prywatności.

 2. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest potwierdzenie zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§. 5. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Użytkownika tworzone jest indywidualne Konto Użytkownika.

 2. Użytkownik może także dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym bez rejestracji. Dokonywanie zakupów bez rejestracji oznacza rezygnację z funkcjonalności udostępnionych po zarejestrowaniu, takich jak zapamiętanie danych adresowych czy śledzenie stanu realizacji zamówienia.

 3. Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.

 4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:

 1. Imię i nazwisko,

 2. Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),

 3. Numer telefonu.

 1. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:

 1. Firmę,

 2. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),

 3. Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),

 4. Imię i nazwisko osoby do kontaktu,

 5. Numer telefonu.

 1. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym, kończy proces rejestracji i z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 2. Operator Sklepu może odmówić zarejestrowania Użytkownika jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 11.

 3. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 4. Operator Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Użytkownik nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Użytkownika w ciągu 1 roku od ostatniej aktywności.

 5. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika lub jego usunięciem.

 6. Operator Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

 1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,

 2. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, lub jeśli narusza prawa osób trzecich,

 3. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

 4. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Użytkownika,

 5. Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

 6. Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu,

 7. podane przez Kupującego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 1. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 11 lit. g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).

 2. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Operatora Sklepu zostanie przesłane na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Użytkownika. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Użytkownika.

 3. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Operatora Sklepu ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Operatora.

 4. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży.

 5. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 10 i 11 wynosi 14 dni.

§. 6. WARUNKI SPRZEDAŻY

 1. Operator Sklepu prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego chupacabra.eu.

 2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego chupacabra.eu są: Sprzedający oraz Kupujący.

 3. Umowa sprzedaży może zostać zawarta zarówno z Użytkownikiem zarejestrowanym (posiadającym Konto Użytkownika) jak i z Użytkownikiem niezarejestrowanym. Użytkownik niezarejestrowany, w celu zawarcia umowy sprzedaży, musi każdorazowo:

 1. podać dane wymagane do rejestracji, o których mowa w § 5 ust. 4 lub 6 (za wyjątkiem hasła do Konta Użytkownika) oraz

 2. potwierdzić zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu.

 1. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014.121). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych towarów prezentowanych na stronie Sklepu. Zmiana cen lub wycofanie towaru nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

 3. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Użytkownika i jego akceptacji przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem ust. 9-11. Szczegółowy opis trybu zawarcia umowy sprzedaży określają postanowienia ust. 7-11.

 4. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 5. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 7 dni roboczych (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności:

 1. wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,

 2. dodania ich do koszyka,

 3. wybrania sposobu zapłaty i dostawy,

 4. zalogowania do Konta Użytkownika w przypadku, gdy zamówienie składa Użytkownik zarejestrowany, chyba że zalogował się wcześniej,

 5. dopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 3 w przypadku, gdy zamówienie składa Użytkownik niezarejestrowany.

 6. kliknięcia przycisku „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY - KUPUJĘ I PŁACĘ”.

 1. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i wysyła wiadomość e-mail na podany przez Użytkownika adres e-mail, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedającego o otrzymaniu zamówienia i przyjęciu go do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży, lub kontaktuje się telefonicznie w celu:

 1. odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy, albo

 2. propozycji zmian, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Użytkownika.

 1. Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 9 lit. c mogą być w szczególności takie okoliczności jak: brak towarów w magazynie lub u dostawców Sklepu, itp.

 2. Kontroferta, o której mowa w ust. 9 lit. c jest wiążąca dla Sprzedającego w terminie 3 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Użytkownika w terminie jej obowiązywania (3 dni) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.

 3. Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Sklepu chupacabra.eu podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki. O łącznej cenie wraz z podatkami produktu będącego przedmiotem zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Kupujący jest informowany na stronach sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Użytkownika woli związania się umową sprzedaży.

§ 7. SPOSÓB I TERMIN SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA ORAZ KOSZT DOSTAWY

 1. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy w stanie wolnym od wad.

 2. Na życzenie Kupującego wystawiana jest faktury VAT. Dane do faktury prosimy wpisać w momencie rejestracji lub w formularzu wypełnianym w trakcie dokonywania zakupu.

 3. Dokonanie zmian w złożonym zamówieniu może być niemożliwe, gdyż od momentu zawarcia umowy sprzedaży zamówienie zostaje skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do Kupującego. Niemniej, Sprzedający deklaruje, iż obsługa Sklepu dołoży starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy sprzedaży, umożliwić Kupującemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia.

 4. Sprzedający może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych wprowadzonych przez Użytkownika. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 roboczych od dnia zawarcia umowy w sytuacjach, o których mowa w § 5 ust. 11 lit. g.

 5. Kupujący będzie informowany o każdej zmianie statusu zamówienia pocztą elektroniczną na podany podczas zamawiania lub rejestracji adres e-mail.

 6. Sprzedawca oświadcza, iż, celem zapewnienia Kupującym możliwie najkorzystniejszych warunków wysyłki zakupionego towaru, posiada zawartą umowę o usługi kurierskie z firmą kurierską. Nie wyklucza to prawa Kupującego do samodzielnego wskazania sposobu wysyłki zamówionego towaru, za jednoczesnym zobowiązaniem się do pokrycia jej kosztu. Zakupione towary dostarczane są pod wskazany adres w formularzu zamówień przesyłką priorytetową.

 7. Termin dostawy zamówionych towarów wynosi do 5 dni roboczych od momentu zawarcia umowy sprzedaży. Termin realizacji zamówienia biegnie od momentu potwierdzenia zamówienia (zamówienia z opcją "za pobraniem") lub zaksięgowania wpłaty (w przypadku płatności przelewem). Termin realizacji zamówienia w przypadku przedpłaty (przelew, płatność kartą lub płatność elektroniczna i płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl) wynosi do 5 dni roboczych od daty zaksięgowania wpływu na konto.

 8. W przypadku niedostępności części lub całości towarów objętych zamówieniem po zawarciu umowy sprzedaży Kupujący zostanie niezwłocznie o tym powiadomiony przez obsługę Sklepu, aby podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, odstąpienie od umowy).

 9. Kupujący zobowiązany jest do odebrania zamówionej przesyłki.

§. 8. SPOSÓB I TERMIN ZAPŁATY

 1. Kupujący wybiera formę uregulowania należności:

 1. za pobraniem przy odbiorze przesyłki – zapłata powinna nastąpić gotówką do rąk osoby dostarczającej towar w dniu dostawy,

 2. przedpłatą na rachunek bankowy Sprzedającego – w terminie 5 dni o dnia zawarcia umowy,

 3. płatność kartą – w terminie 5 dni o dnia zawarcia umowy,

 4. płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl – w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy.

 1. Nr rachunku bankowego do przedpłaty zostanie przesłany na adres mailowy Kupującego (podany w zamówieniu).

 2. System autoryzacji kart płatniczych PayU.pl umożliwia przyjmowanie płatności z całego świata. Dokonuje autoryzacji w systemach kart płatniczych Visa i MasterCard. Płatności kartą realizowane są w ten sposób, że kupujący/wpłacający po wejściu na stronę internetową danego sklepu wybiera interesujący go produkt lub usługę i deklaruje chęć zapłaty kartą. W tym momencie jest on przekierowywany na serwer PayU.pl, gdzie na specjalnym formularzu zabezpieczonym certyfikatem SSL 128 bit podaje dane swojej karty. Autoryzacja odbywa się w zaledwie kilka sekund, po czym Kupujący jest informowany o jej wyniku stosownym komunikatem. Równocześnie informacja o statusie autoryzacji jest przekazywana do systemu Sprzedającego.

§. 9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U.2014.827) Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: (i) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy; (ii) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

 2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza (Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta), i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:

 1. wiadomością e-mail, na adres sklep@chupacabra.eu

 2. w formie pisemnej, na adres chupacabra.eu, Al. Jerozolimskie 49 lokal LU 2, 00-697 Warszawa.

 1. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.

 2. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

 1. dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz

 2. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru).

 1. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.

 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 4. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 5. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 6. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§. 10. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Operator Sklepu dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy chupacabra.eu oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

 2. Operator Sklepu zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu.

 3. Operator Sklepu zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Użytkowników zarejestrowanych z odpowiednim wyprzedzeniem.

 4. Użytkownik zobowiązany jest do odebrania zamówionej przesyłki.

 5. Użytkownik zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Użytkownika w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.

 6. Użytkownikowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych.

 7. Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedającego oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik nie może umieszczać w serwisie chupacabra.eu żadnych materiałów, które do Użytkownika nie należą lub do których nie ma on praw - w tym także choćby majątkowych praw autorskich.

§. 11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Operator Sklepu zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.

 2. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.

 3. Baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

 4. Administratorem danych osobowych jest Operator Sklepu, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 5. Operator Sklepu nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom. Operator Sklepu zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.

 6. Operator Sklepu nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Operatorowi Sklepu takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 7. Operator Sklepu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.

 8. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu jest dokonywane na podstawie przesłania do Operatora Sklepu pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Użytkownika.

 9. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika oraz wypowiedzeniem umowy.

 10. Wraz z usunięciem Konta Użytkownika Operator Sklepu usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania użytkownika po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

§. 12. REKLAMACJE

 1. Kupującemu przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 Kodeksu cywilnego.

 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:

 1. Imię i nazwisko,

 2. numer zamówienia

 3. opis wady towaru z umową,

 4. datę zakupu,

 5. protokół szkody,

 6. zdjęcia uszkodzenia towaru

 1. W razie ewentualnych braków reklamacji uniemożliwiających jej rozpatrzenie Sprzedający niezwłocznie powiadomi o konieczności jej uzupełnienia.

 2. Zastosowanie się do ust. 2 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.

 3. Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail: sklep@chupacabra.eu lub telefonicznie pod nr telefonu 606792773.

 4. Odpowiedź na zgłoszone żądanie zostanie udzielona w terminie 14 dni.

§. 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.

 3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Operatora Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest konsument. Kupujący może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.

 4. O każdej zmianie Regulaminu Operator Sklepu powiadomi zarejestrowanych Kupujących drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

 5. Jeżeli jakiekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okaże się niezgodne z przepisami ustaw przewidującymi ochronę Konsumentów, a obowiązującymi w miejscu zamieszkania Konsumenta, postanowienie to nie obowiązuje, a w jego miejsce zastosowanie znajdują stosowne przepisy ustawy.

 1. Niniejszy Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi Konsumentowi uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.